Actuarial Science

Stephen Azu

Jiale Chen

Jizhou Chen

Xingyu Chen

Yuance He

Lewis Lamp

Zhenqian Li

Hyungue Lim

Yunduan Lou

Emmanuel Narkwah

Cassandra Osborne

Amy Piccolo

Huping Tian

Naveed Virji

Weidong Xu

Yuchang Zhang

Honghui Zhou