Actuarial Science

Jiale Chen

Xingyu Chen

Peter Fedah

Yuance He

Lewis Lamp

Zhenqian Li

Hyungue Lim

Yunduan Lou

Emmanuel Narkwah

Cassandra Osborne

Amy Piccolo

Huping Tian

Naveed Virji

Weidong Xu

Yuchang Zhang

Honghui Zhou