Mathematics

Bernard Akwei

Michael Albert

Paul Apruzzese

Rachel Bailey

Heidi Benham

Peter Bilodeau

Marco Carfagnini

Jeongha Cho

Dylan Costa

Andrew DeLapo

Natalie DeVos

Chinmay Dharmendra

Cole Durham

Leigh Evron

Peter Fedah

Surath Fernando

Joshua Flynn

Michael Gaiewski

Peter Graziano

Asimina Hamakiotes

Christopher Hayes

Yingzhou He

Yuance He

Corrie Ingall

Ningwei Jiang

Waseet Kazmi

Geoffrey Lindsell

Liangbing Luo

Leonardo Mendez Villamil

Gregory Michajlyszyn

Anastasiia Minenkova

Yaser Monterrey

Daniel Mourad

Nhu Nguyen

Benjamin Oltsik

Briana Oshiro

Oleksandr Pavlenko

Matthew Plante

Hongjiang Qian

Kimberly Savinon

Ryan Schroeder

Linli Shi

Paul Tee

Teerawat Thewmorakot

Jasper Toman-Yih

Matthew Trainor

Michael Urbanski

Java Darleen Villano

Jianxiong Wang

Zhiguo Wang

Alec Wendland

Erik Wendt

Yuchen Wu

Jinkai Xu

Tala Yasenpoor

Benjamin York

Zichen Zhao

Han Zhou

Jiadong Zhu