Mathematics

Wahid Akhtar

Bernard Akwei

Michael Albert

Paul Apruzzese

Rachel Bailey

Heidi Benham

Zackary Boone

Jacob Brown

Jeongha Cho

Dylan Costa

Andrew DeLapo

Natalie DeVos

Chinmay Dharmendra

Anh Do

Cole Durham

Surath Fernando

Alexander Furey

Swati Gaba

Michael Gaiewski

Peter Graziano

Asimina Hamakiotes

Yingzhou He

Yuance He

Corrie Ingall

Ningwei Jiang

Waseet Kazmi

Geoffrey Lindsell

Xiaohang Ma

Leonardo Mendez Villamil

Gregory Michajlyszyn

Yaser Monterrey

Daniel Mourad

Benjamin Oltsik

Hongjiang Qian

Andrey Russanov

Kim Savinon

Ryan Schroeder

Benjamin Shepard

Linli Shi

Caylee Spivey

Paul Tee

Teerawat Thewmorakot

Jasper Toman-Yih

Michael Urbanski

Java Darleen Villano

Jianxiong Wang

Alec Wendland

Erik Wendt

Aidan Wood

Yi Wu

Yuchen Wu

Jinkai Xu

Tala Yasenpoor

Benjamin York

Zichen Zhao

Han Zhou

Jiadong Zhu